Skip to content

Terms of service

ALGEMENE VOORWAARDEN EVA SCHREUDER ONTWERPEN

ARTIKEL 1 - ALGEMEEN

1.1
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Eva Schreuder Ontwerpen zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Tenzij Eva Schreuder Ontwerpen zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

1.2
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u met deze voorwaarden akkoord gaat.

1.3
Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.


ARTIKEL 2 - AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN

2.1
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Eva Schreuder Ontwerpen. Eva Schreuder Ontwerpen is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Eva Schreuder Ontwerpen dit mee binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.2
Vergissingen en fouten gemaakt door de koper komen geheel voor rekening van de koper. Wilt u de order annuleren, stuur dan direct een mailtje naar post@evaschreuder.nl. Annuleert u te laat dan treedt artikel 5 in werking.

ARTIKEL 3 - PRIJZEN EN BETALINGEN

3.1
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s inclusief 21%BTW.

3.2
Alle getoonde prijzen zijn in Euro inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Voordat u daadwerkelijk uw aankoop doet worden de verzendkosten getoond. Voor transport binnen Nederland zijn de kosten € 9,65. Naar landen binnen de Europese Unie zijn de kosten €14,50-16,50. Voor transport naar landen buiten de Europese Unie zijn de kosten: € 25,00.

3.3
Alle douaneheffingen en invoerrechten en/of lokale belastingen voor leveringen buiten Nederland zijn voor rekening van de klant. Deze zijn niet bij de prijs inbegrepen.

3.4
Kennelijke (manipulatie)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden (als gevolg van kennelijke- zet- of druk-, taal en/of invoerfouten), kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Eva Schreuder Ontwerpen worden gecorrigeerd.

3.5
a een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin de bestelde goederen, aflevergegevens en de totale kosten vermeld.

3.6
Betaling geschiedt altijd geheel vooraf direct en online door middel van Paypal of IDEAL, doch na akkoord van Paypal of IDEAL. In geval van betaling via Paypal, is het voor u niet noodzakelijk een account te openen bij Paypal. Paypal biedt de mogelijkheid tot betaling met verscheidene credit cards, te weten: Visa, Mastercard en American Express. Als u kiest voor betaling via IDEAL, dan betaald u d.m.v. internetbankieren met uw eigen bankrekening.

3.7
Betalingsgegevens worden verzonden via een zogenaamde SSL (secured socket layer) verbinding zoals internationaal aanbevolen voor het veilig verzenden van data over het internet.

ARTIKEL 4 - LEVERING

4.1
Eva Schreuder Ontwerpen levert alleen aan klanten die een geldig adres wereldwijd hebben. Eva Schreuder Ontwerpen doet haar uiterste best alle aankopen te leveren binnen de periode die wordt aangegeven op de website.

4.2
Eva Schreuder Ontwerpen verzendt alle bestellingen, zo mogelijk binnen 1 week na ontvangst van de betaling via Myparcel naar het bij bestelling opgegeven afleveradres. Mochten wij hiervan om bepaalde redenen afwijken dan krijgt u hierover via e-mail een bericht.

4.3
De op de website vermelde levertijden zijn slechts een indicatie. Overschrijding van deze levertijden gee# de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

4.4
Levering in gedeelten is toegestaan.

4.5
Eva Schreuder Ontwerpen streeft er naar om de website zo up to date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een sieraad niet meer leverbaar is. In dit geval neemt Eva Schreuder Ontwerpen per e-mail zo spoedig mogelijk contact met u op.

ARTIKEL 5 - RETOURZENDING

5.1
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling een e-mail te sturen aan post@evaschreuder.nl. Na het verstrijken van deze termijn wordt u geacht de goederen te hebben aanvaard.

5.2
Indien u een product niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 7 werkdagen na aflevering aan Eva Schreuder Ontwerpen te retourneren. Deze retourverzendkosten zijn voor uw rekening. Retourzendingen worden geaccepteerd indien het product onbeschadigd en niet gedragen is. Eva Schreuder Ontwerpen verkoopt geen gedragen sieraden. Daarom kunnen we geretourneerde producten niet accepteren als deze zich niet in de perfecte staat bevinden waarin ze zijn verstuurd. In dergelijke gevallen wordt het artikel teruggestuurd naar de koper. Eva Schreuder Ontwerpen zal binnen 14 werkdagen nadat een product in goede staat retour ontvangen is, het betaalde bedrag op uw bankrekening terugstorten danwel de opdracht aan PayPal verstrekken het bedrag bij te schrijven. In beide gevallen onder inhouding van de originele verzendkosten naar het afleveradres.

ARTIKEL 6 - AANSPRAKELIJKHEID

6.1
Iedere aansprakelijkheid van Eva Schreuder Ontwerpen en de producten van Eva Schreuder Ontwerpen voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Eva Schreuder Ontwerpen is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt. Onverminderd in dit punt en andere punten van deze Algemene Voorwaarden bepaalde is Eva Schreuder Ontwerpen in ieder geval nimmer aansprakelijk voor:
• Schade tengevolge van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of door gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is;
• Bedrijfs- en /of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
• Schade veroorzaakt door medewerkers van Eva Schreuder Ontwerpen en/of door haar ingeschakelde derden, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
• Schade ontstaan door overmacht in de zin van artikel 7.

6.2
Eva Schreuder Ontwerpen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Eva Schreuder Ontwerpen.

6.3
Iedere aansprakelijkheid van Eva Schreuder Ontwerpen jegens de koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Eva Schreuder Ontwerpen verschuldigd is.

6.4
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Eva Schreuder Ontwerpen, dan wel tussen Eva Schreuder Ontwerpen en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Eva Schreuder Ontwerpen, is Eva Schreuder Ontwerpen niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Eva Schreuder Ontwerpen.

6.5
Het is mogelijk dat Eva Schreuder Ontwerpen op haar website links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Eva Schreuder Ontwerpen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsites waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

6.6
Eva Schreuder Ontwerpen is voorts niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke niet-beschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de website wegens onderhoud of anderszins.

ARTIKEL 7 - OVERMACHT

7.1
Eva Schreuder Ontwerpen heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schri#elijk mee te delen en zulks zonder dat Eva Schreuder Ontwerpen gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

7.2
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Eva Schreuder Ontwerpen kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

7.3
Eva Schreuder Ontwerpen heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien enige omstandigheid (verdere) nakoming verhindert.

ARTIKEL 8 - PRIVACY

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en om te informeren over producten van Eva Schreuder Ontwerpen en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.

ARTIKEL 9 - INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Eva Schreuder Ontwerpen. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eva Schreuder Ontwerpen. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

ARTIKEL 10 - TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

10.1
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, waarbij geschillen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Amsterdam.

10.2
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

ARTIKEL 11 - DIVERSEN

11.1 Wanneer door Eva Schreuder Ontwerpen gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Eva Schreuder Ontwerpen deze Voorwaarden soepel toepast.

11.2
Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Eva Schreuder Ontwerpen in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Eva Schreuder Ontwerpen vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.3
Eva Schreuder Ontwerpen is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

11.4
Foto’s en kleuren zijn voor illustratieve doeleinden en kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Leiden, juli 2015(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)