Skip to content

Privacy policy

Privacy en gegevensbescherming beleid

Eva Schreuder Ontwerpen, gevestigd aan Langebrug 40 2311 TM te Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door dit bedrijf, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk
Eva Schreuder Ontwerpen verwerkt persoonsgegevens middels het principe ‘privacy by default' en ‘privacy by design’. Ik verwerk enkel noodzakelijke informatie, indien u daarvoor toestemming geeft, die bijdraagt aan mijn dienstverlening en dus een correcte bedrijfsadministratie. Indien u gebruik maakt van mijn webwinkel of deelneemt aan mijn cursussen of workshops verstrekt u in sommige gevallen een aantal persoonsgegevens. Daartoe verwerk ik de volgende persoonsgegevens:
● Voor- en achternaam
● Adresgegevens
● Telefoonnummer
● E-mailadres
● IBAN
● Voor zakelijke contacten: KvK registratie en btw-nummer

Waarom vraag ik persoonsgegevens?
Eva Schreuder Ontwerpen verwerkt persoonsgegevens om aan de overeenkomst met u als klant te kunnen voldoen met de volgende doelen:
● Afhandelen van facturen en betalingen,
● Leveren van producten en diensten,
● Verzenden van nieuwsbrieven en aanbiedingen,
● Verschaffen van informatie over inhoudelijke wijzigingen van mijn diensten,
● Verschaffen van informatie over wijziging van prijzen en voorwaarden,
● Wanneer hiertoe een wettelijke plicht bestaat.
Het streven is altijd om zo min mogelijk persoonsgegevens te verwerken.

Bewaartermijn
Eva Schreuder Ontwerpen zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de dienstverlening te waarborgen of wanneer een wettelijke verplichting een langere bewaartermijn voorschrijft.

Delen van gegevens
Eva Schreuder Ontwerpen verstrekt verzamelde gegevens uitsluitend aan derden wanneer dit noodzakelijk wordt geacht voor de onbelemmerde uitvoering van de dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens worden verwerkt door de volgende organisaties:
● Shopify, voor afhandelen van boekingen en facturen,
● Moneybird, voor de boekhouding en bedrijfsadministratie,
● My Parcel, voor het versturen van pakketten en brieven
● MailChimp, voor verzenden van nieuwsbrieven

Met bovenstaande partijen is een verwerkersovereenkomst afgesloten, veelal komt het erop neer dat de gegevens die u invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van deze verwerkers. In de verwerkersovereenkomst staat vermeld dat zij zorgdragen voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en dat de organisaties adequate maatregelen nemen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Uitzonderingen op bovenstaande organisaties zijn hieronder kort omschreven.
Indien u op mijn website zelf op de Facebook like, Twitter, Pinterest of Instagram button drukt zullen deze partijen toegang hebben tot deze voorkeur. Het bedrijf Mollie wordt ingezet als tussenpartij voor het verwerken van online betalingen. Mollie sluit geen verwerkingsovereenkomsten, echter hebben zij wel een helder privacy beleid te vinden op www.mollie.com/nl/privacy.

Cookies en websitegebruik
De webdiensten van Eva Schreuder Ontwerpen gebruiken uitsluitend technische en functionele cookies. Daarnaast worden anonieme statistieken bijgehouden over het gebruik van de webdiensten. Een “cookie” is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor een correcte en onbelemmerde werking van de website. U kunt u afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Dit kan echter gevolgen hebben voor de wijze waarop de website op uw scherm verschijnt.

Verwerking bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
Er is geen intentie om via mijn website of mijn diensten gegevens te verzamelen over personen jonger dan 16 jaar, tenzij hiertoe uitdrukkelijk toestemming wordt gegeven door een ouder of voogd. Het ontbreekt mij aan een directe controle op leeftijden van bezoekers aan de websites. Ouders worden daarom aangeraden betrokken te zijn bij de internetactiviteiten van hun minderjarige kinderen en toezicht te houden op het verstrekken van persoonsgegevens door hun minderjarige kinderen. Wanneer er vermoeden bestaat dat Eva Schreuder Ontwerpen onbedoeld persoonsgegevens heeft verzameld, neem dan contact via post@evaschreuder.nl en de betreffende gegevens zullen zo spoedig mogelijk worden verwijderd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar post@evaschreuder.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage inderdaad door de betreffende persoon wordt gedaan, vraag ik om een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij adviseer ik u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) en het burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Eva Schreuder Ontwerpen zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Eva Schreuder Ontwerpen neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bij het vermoeden of kennisname van een datalek zal Eva Schreuder onmiddellijk handelen naar de betreffende partner. Wanneer het vermoeden bestaat dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik van door mij vastgelegde gegevens, neem dan contact op via post@evaschreuder.nl. Tevens wil ik u wijzen op de Autoriteit Persoonsgegevenswaar bij iedere inwoner van Nederland het recht heeft om online een klacht in te dienen.